1. එච්. පී.එල්.ආර්. පතිරණ මිය
 2. වයි.ඒ.සී චිත‍්‍රකාන්ති මිය
 3. එම්.එම්. යසවතී මිය
 4. ඩබ්.කේ. සෝමරත්න මිය
 5. එන්.ආර්.එච්.එස්.කේ.හේරත් මිය
 6. ඩබ්.ඒ.එස්.එම්. වික‍්‍රමාරච්චි මිය
 7. බී.ආර්.ජී. චන්ද්‍රදාස මිය
 8. එම්.ජී.එම් ප‍්‍රියංකා මිය
 9. එච්.ඒ. සුධර්මා මිය
 10. මොනිකා ප‍්‍රියදර්ශනී මිය
 11. ප‍්‍රභාත් ධර්මසේන මයා
 12. කේ.ඞී, පී.ජයසිංහ මිය
 13. ඒ.එච්.එච් ජයරත්න මිය
 14. එම්.රේණුකා කුමුදුනී මිය
 15. වසන්ත සේනාරත්න මයා
 16. එස්.ඒ.කේ.ඩබ් ගුණවර්ධන මයා
 17. ඞී.ඞී.ජේ.ජී. කුලරත්න මයා
 18. ඞී.හෙට්ටිආරච්චි මිය
 19. කේ.පී.ආර්.උපසේන මිය
 20. එච්.පී.ජී.විදපතිරත්න මයා
 21. ඩබ්.ආර්.රන්දුල මයා
 22. ඊ.පී.ආර්.එස්.ජයතිලක මිය
 23. ආර්.චන්ද්‍රකාන්ති මිය
 24. එච්.ඒ.එන්. දිල්හානි මිය
 25. එම්.බී.ඞී. සංජිීවනි මිය
 26. එස්.ඒ.එම්.ඒ.එන්. දමයන්ති මිය
 27. ඩබ්.ඒ.ඩබ්.පී. දයාරත්න මිය
 28. එච්.පී.පී. හෙට්ටිපතිරණ මිය
 29. තුෂාර වික‍්‍රමරත්න මයා
 30. චමින්ද දිසානායක මයා
 31. දමින්ද ප‍්‍රියදර්ශන මයා
 32. එම්.උදය රවින්ද්‍ර මයා
 33. ආර්.පී.සී.එන්. රත්නායක මිය
 34. රේණුකා දමයන්ති මිය
 35. ශෝභා ලාලනී මිය
 36. එන්.ඞී.ආර්.ප‍්‍රසන්න මයා
 37. එච්.පී,ප‍්‍රියංකා මිය
 38. ආර්.ඒ.ඞී.ශාලිකා මිය
 39. එච්.ඒ. විජේලතා මිය
 40. පී. පැතුම් මධුසංක මයා
 41. එස්.ඒ.ආරියලතා මිය
 42. බී.කේ.ජී බාලසූරිය මයා
 43. එම්.ඞී.එන් පෙරේරා මයා
 44. අයි.පී.එන්.පී. සෝමතිලක මයා
 45. එල්.එච්. ගමිණි කුමාර මයා
 46. එන්.පී,එන්.රත්නායක මයා
 47. ආර්.ඒ.සී.සිරිවර්ධන මයා
 48. ඉසුරු මධුරංග මයා
 49. රුවන් කුමාර
 50. ඒ.එම්.ඩබ්.කේ. අධිකාරි මිය

Recent Posts

Archives

Categories