1. එස්.ඒ.එල්.බී. සිරිමාන්න මයා – විදුහල්පති

ශ‍්‍රී.ලං.අ.ප.සේ II
පශ්චාත් උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. යූ.පී.එන්.චන්ද්‍රසිරි මයා – නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

ශ‍්‍රී.ලං.අ.ප.සේ  III
වානිජවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. එච්.ඒ.ඩබ්.කේ. හේරත් මයා – නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

විදුහල්පති සේවය I – අ.පො.ස. (උසස් පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව

 1. එස්.එම්.පී.එන් සමරකෝන් මයා – නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

විදුහල්පති සේවය II
අධ්‍යාපනවේදී උපාධි

 1. ආර්.ඩබ්.කේ.ඩබ්.එම්.එල්.ඩබ්. තිලකරත්න බණ්ඩා මයා (සහකාර විදුහල්පති)

විදුහල්පති සේවය II
ශ‍්‍රාස්ත‍්‍රවේදී ගෞරව (ආර්ථික විද්‍යාව)
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා
පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා

 1. වී.රන්දුනුගේ මිය – සහකාර විදුහල්පති

විදුහල්පති සේවය II අ.පො.ස. (උසස් පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු පාසල් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව

 1. ජී.කේ.එම්. මල්කාන්ති මිය – නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

විදුහල්පති සේවය III
ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි – ශාස්ත‍්‍රවේදී ගෞරව උපාධි
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා – විශේෂ සිංහල ගුරු පුහුණු
පාසල් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා

 1. බී. විමලානන්ද හිමි – නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි

 1. එස්. ජේ.එස්.ටී. ධර්මපාල මයා – සහකාර විදුහල්පති

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

Recent Posts

Archives

Categories

 1. ඞී.එස්.ඩබ්.වික‍්‍රමරත්න මයා

ලලිතකලාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. පී.එස්. හේරත් මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. එම්.එන් කුමාරපේළි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි

 1. එච්.ආර්.අයි.සී. කරුණානායක මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ. ගුණානන්ද හිමි

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය (සමාජ විද්‍යාව)
පශ්චාත් අධ්‍යාපන උපාධි ඩිප්ලෝමාව

 1. පී.ඒ.සී පිටුම්පේ මිය

විද්‍යාපති උපාධිය
පශ්චාත් අධ්‍යාපන උපාධි ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.ජේ.දඹදෙණි ආරච්චි මිය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
උසස් ජාතික විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව

 1. පී.පී.එස්.ආර්.ජයරත්න මිය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුුහුණු

 1. ඞී.පී.සිරිපාල මයා

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ප‍්‍රාථමිකගුරු

 1. ආර්.එම්.ඒ.ඒ.පී.රාජතේව මයා

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
සිංහල පුහුණු

 1. පී.ජී.එස්.ප‍්‍රියන්ති මිය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. ඩබ්.පී. සේනාරත්න මයා

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. එස්.ඞී.සී.පී.සේනාධිර මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ජී.කේ.එන්.ඞී. පෙරේරා මිය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. ඊ.ඒ.ඩබ්.එස්.පෙරේරා මිය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. එච්.එච්. මහලියන මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ටී.ඒ.එස්.ඩබ්.ගුණරත්න මිය

ලලිතකලාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. බී.ඒ.එල් රංජිත් මයා

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලනය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඩබ්.එල්.ජී.විජේසුන්දර මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. ඒ. එම්. සී. කරුණාරත්න මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
තාක්ෂණ පුහුණු

 1. ජේ.ඩබ්.සෙනෙවිරත්න මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. එන්.ඒ.ටී.කේ. නිශ්ශංක මිය

විද්‍යාවේදී උපාධි (කෘෂිකර්මය)

 1. ඩබ්.ටිී.එස්.විජ්සිංහ මිය

අ.පො.ස. (සා.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. එම්.ජී.කුමුදුනී මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සෞධ්‍ය සහ ශාරිරික අධ්‍යාපනය

 1. ජී.ඒ.අයි.ඒ. අමරසේකර මයා

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සෞඛ්‍ය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය

 1. එස්.ඞී ගමගෙදර මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

    36. එම්.පී.ජී.සමරසිංහ මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. වී. කේ. කුරුප්පුආරච්චි මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. එම්.ඒ.ඞී සිරිවර්ධන මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. සී.එස්.රණතුංග මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.ඒ.වී ප‍්‍රියන්ති මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. පී. ඥානවිමල හිමි

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
වැටුප් රහිත නිවාඩු

   42. පී.ඒ.අයි .ජී. පෙරේරා මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එන්.ඒ.කරුණාතිලක මයා

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව ඉංග‍්‍රීසි

 1. ඩබ්.ඒ.ආර්. ලක්මාලි මිය

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව ගණිතය

 1. ජේ.කේ.පී.එම්.ජයකොඩි මයා

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.පී.වයි.පතිරණ මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.පී.එම්. ජයවීර මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

    48. එච්.ජී.එන්.ආර්. පියනායක මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්. ජී. ඞී වී ඒ. විජේරත්න මයා

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එස්.ආර්.එල්.කරුණාතිලක මයා

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය

 1. ඞී.පී.ආතර් මිය

වාණිජවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.එල්.සී.එස් ලියනගේ මයා

වාණිජවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ටී.එන්.පියුමලි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. බී.එම්.සී.එම්. රාජපක්ෂ මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය

 1. එන්.ටී.හේරත් මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

 1. එස්.පී.කේ.ස්වර්ණලතා මිය

ලලිත කලා උපාධි

 1. එම්.පී.ඒ.ඞී. ජයවික‍්‍රම මයා

විද්‍යාවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඒ.ඞී.අයි.ටී.පොන්නම්පෙරුම මිය

අ.පොස.(උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව විද්‍යාව

 1. ඩබ්.ඒ.කේ.චමින්ද මයා

අධ්‍යාපනවේදී උපාධි
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.එස්.ඒ.ඞී.ගුණේනායක මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ඉංග‍්‍රීසි පුහුණු

 1. ඩබ්.පී.එස්.පී.විජයලත් මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඩබ්.ඒ.කේ.සී.ආර්. වරකාගොඩ මිය

විද්‍යාවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එන්.ඒ.බී.එම්.නිශ්ශංක මයා

විද්‍යාවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.පී.එස්.වී.කේ. කරුණානායක මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව

 1. ඒ.ඞී. ධර්මසේන මයා

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. එස්.ඩබ්.සී.ජේ.වීරසිංහ මිය

විද්‍යාවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.ඒ.එස්.ලක්මිණි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි

   69. එන්.ඒ.කේ.ජී.අයි.කුමාරි මිය

විද්‍යාවේදී උපාධි (කෘෂිකර්මය)

 1. ඞී.එන්. දිඹුල්වක මයා

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව ගණිතය

 1. ඊ.පී.සුනේත‍්‍රා මිය

අ.පො.ස (සා.පෙළ)
ශිල්ප කලා පුහුණු

 1. ඩබ්.පී.එන් ප‍්‍රියන්ති මිය

විද්‍යාවේදී උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. ආර්.ඒ.එන්.එච්. සෙනෙවිරත්න මයා

කෘෂි විද්‍යා උපාධි
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. ජේ.කේ.සී.යූ. ගුණසිංහ මිය

අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. ඞී.ඒ.ඞී.මාලනී මිය

ශ‍්‍රාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

 1. ඩබ්.සී.පද්මිණි මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

    77. ඞී.ඞී.ඞී. නරංගොඩ මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

 1. ආර්.ඒ.ටී.නිරෝෂණී මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

 1. එම්.එන්.මුතුනායක මිය

වානිජවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

 1. එස්.යූ.අයි.ෆොන්සේකා මිය

වාණිජවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

 1. කේ.වයි.එස්.එම්.ජයවර්ධන මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා

 1. කේ.ඩබ්. එස්.කේ. කාරියවසම් මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. ජී.ඒ.එන්.එන්.රණරාජා මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. ඩබ්.ඩබ්.සී.එල්.ආරියරත්න මිය

ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී මූල්‍ය විශේෂවේදී උපාධිය

 1. ඞී.එම්.ඞී. දිසානායක මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. කේ.පී.ඩබ්.ශ‍්‍රියානිරත්න මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (කෘෂිකර්මය)

 1. ඒ.ජී.එස්.ආර්.ශ‍්‍රියාරත්න මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (කෘෂිකර්මය)

 1. පී.ඒ.සිරියාවතී මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එස්.ජී.එල් සමන්ති මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය

 1. කේ.ඞී.එස්.සී.කුමාර මයා

ලලිතකලා උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.ඒ.එන්.ආර්.එස්. පෙරේරා මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (බටහිර සංගීතය)

 1. ආර්.එම්.එන්.එම්. කුමාරි මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (විද්‍යාව)

 1. කේ.ඒ.එස්.එච්.එන්.රංජිත් මයා

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය

 1. ඒ.එල්.සී.එන්.කීර්තිරත්න මයා

ප‍්‍රසාංගික කලා උපාධිය

 1. කේ.ජී.ජී.ඞී.ආරියරත්න මයා

ප‍්‍රසාංගික කලා උපාධිය

 1. ආර්.ඒ.ඞී.කේ. රාජපක්ෂ මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (නාට්‍ය හා රංග කලාව)

 1. එම්.එම්.එස් .කුමාරි මිය

අ.පො.ස (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (තොරතුරු තාක්ෂණය)

   98. ඒ.වී.ඒ.ඞී රාජපක්ෂ මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ආර්.කේ.ඒ. තිලක් මයා

විද්‍යාවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

   100. එන්.ඒ.සී. රෝෂන් කුමාර් මයා

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ආර්.පී.පී.සී.ජයතිලක මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ආර්. එච්. ඒ.එන්.රණසිංහ මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. කේ. ගුණසේකර මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව

  104. එම්. කේ.ටී.සුභාෂිණි මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

  105. එච්.එම්.කේ. පේ‍්‍රමරත්න මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.පී.එන්.ලක්මිණි මිය

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. එල්.කේ.සී.යූ කුමාරගේ මිය

තොරතුරු තාක්ෂණවේදී විශේෂ උපාධිය

 1. කේ.කේ.ඞී.එස්.එන්. කාරියවසම් මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය

 1. එස්.ඞී.එස්.කුමාරි මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය (කෘෂිකර්මය)
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එම්.ඒ. ජයවර්ධන මිය

ලලිතකලා උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඞී.ජී.ඩබ්.කේ. දැල්පිටිය මයා

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (බුද්ධ ධර්මය)

 1. ජී.ජී.සිරිමාවතී මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඩබ්.ඊ.ඩබ්.එම්.ඞී.සී. විජේරත්න මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

 1. ජේ.එම්.එච් ජයසේකර මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (විද්‍යාව)

 1. ඒ.ඩබ්.සී.ජේ.බණ්ඩාර මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

  116. පී.එස්.රාජපක්ෂ මයා

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එච්.පී.ඩබ්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

  118. එල්.එච්.ටී.පුෂ්පකුමාරි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එස්.ආර්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. ඒ.එල්.එම්. දයාරත්න මයා

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (නිර්මාණකරණය හා තාක්ෂණවේදය)

 1. ඒ.ජී.ඩබ්.කේ. අඹගස්පිටිය මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව (බුද්ධ ධර්මය)

 1. කේ.ඒ.කේ. ධුලානි මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය

 1. ආර්.පී.එස්.ඞී.ජයතිලක මිය

ඉංජිනේරු විද්‍යා ජාතික ඩිප්ලෝමාව (සිවිල්)

 1. ඩබ්.ආර්.ඞී.එච්.වීරසිංහ මිය

අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (කලා ශිල්ප)

 1. කේ.එල්.සී.අයි. නිරෝෂණී මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (සෞඛ්‍ය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය)

 1. කේ.ඞී.කේ. කරුණාරත්න මිය

විද්‍යාවේදී උපාධිය (කෘෂිකර්මය)

 1. ආර්.සී.විජේකෝන් මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (තොරතුරු තාක්ෂණය)

 1. ඒ.ඒ.සී විජේරත්න මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ගණිතය)

 1. කේ.ජී.ජේ.සී. කුමාරි මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (විද්‍යාව)

 1. එන්.ඒ.අයි.එස්. නිශ්ශංක මිය

ශාස්ත‍්‍රපති
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

  131. එස්.එම්.යූ.ඞී. සේනානායක මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව (සංගීතය)

 1. එම්.ආර්.වේරගොඩ

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. අයි.එම්.නිහාල් මයා

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (විද්‍යාව)

  134. ඞී.ජේ.එම්.සී.ජයමහ මයා

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
නැටුම් පුහුණුව ගාන්ධර්ව ඩිප්ලෝමාව

  135. ඞී.වී.පී. වික‍්‍රමආරච්චි මිය

ප‍්‍රසාංගික කලා (විශේෂ) උපාධිය සංගීත
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. කේ.එස්. චන්දිම මයා

අධ්‍යාපනවේදී උපාධි (ඉංග‍්‍රීසි)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. ජී.පී.ආර්. කුමාර මයා

අධ්‍යාපනවේදී උපාධි (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. අයි.එල්.කේ. සඳමාලි මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එච්.එම්.ටී.ඞී.බී.පේ‍්‍රමරත්න මයා

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (විද්‍යාව)

 1. පී.සී.ලියනගේ මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)
ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (ඉංග‍්‍රීසි)

 1. පී.යූ. අබේගුණරත්න මිය

ශාස්ත‍්‍රවේදී විශේෂ උපාධි සිංහල
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව

 1. ආර්.පී.එස්.එන්.රණසිංහ මිය

අ.පො.ස. (උසස්.පෙළ)

 1. ඒ.එම්.ඞී.ආර්. අතාවුද

වාණිජවේදී විශේෂ උපාධිය
පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව

 1. එච්.එස්.කපිල ධර්ම

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධිය

 1. අයි.ටී.ඞී. රූපසිරි

ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය