බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය විද්‍යාලය – වේයන්ගොඩ.

අ.පො.ස ( සා/පෙ ) විභාගය – 2017

විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව:  309

ගණිතය හා මාධ්‍ය භාෂාව සමග සමත් සංඛ්‍යාව: 309

අ.පො.ස ( උ / පෙ ) ට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව: 309

එහි ප්‍රතිශතය -: 100%

විෂයන් 9 ටම A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 69
විෂයන් 8 ට A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 65
විෂයන් 7 ට A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 62
විෂයන් 7 ට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට A සාමාර්ථය ලැබූ සංඛ්‍යාව: 196

එහි ප්‍රතිශතය: 63.4%

මෙම විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබාදුන් සිසුන්ටත්, ඊට මගපෙන්වූ විදුහල්පති තුමා ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයටත්, අපගේ
ප්‍රණාමය……….