පසුගිය දා පැවති ක්‍රීඩා උත්සවයෙහි ගුවන් දර්ශන

සියළුම හිමිකම් පාසැල් මාධ්‍ය ඒකකය සතුය.