අ.පො.ස ( උ/පෙ ) විභාගය – 2018

විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

පළමු වරට පෙනී සිටි සිසුන්

අංශය පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව A-3ක් ලැබූ සංඛ්‍යාව විශ්ව විද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව එහි ප්‍රතිශතය
භෞතීය විද්‍යා 176 134 08 134 76.1%
ජෛව විද්‍යා 170 136 01 136 80.0%
වාණිජ 71 67 14 67 94.4%
කලා 114 84 07 84 74.0%
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 60 56 56 93.3%
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 22 22 22 100%
වෙනත් 07 07 07 100%
එකතුව 620 506 30 506 81.6%

දෙවෙනි වරට පෙනී සිටි සිසුන්

අංශය පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව A-3ක් ලැබූ සංඛ්‍යාව විශ්ව විද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව එහි ප්‍රතිශතය
භෞතීය විද්‍යා 120 77 03 77 64.2%
ජෛව විද්‍යා 99 70 70 70.7%
වාණිජ 20 18 02 18 90.0%
කලා 26 18 01 18 69.2%
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 13 12 12 92.3%
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 03 03 03 100%
වෙනත් 07 06 06 85.7%
එකතුව 288 204 06 204 70.8%

සමස්ථ ප්‍රතිඵලය

අංශය පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව A-3ක් ලැබූ සංඛ්‍යාව විශ්ව විද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව එහි ප්‍රතිශතය
භෞතීය විද්‍යා 296 211 11 211 71.3%
ජෛව විද්‍යා 269 206 01 206 76.6%
වාණිජ 91 85 16 85 93.4%
කලා 140 102 08 102 72.9%
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 73 68 68 93.2%
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 25 25 25 100%
වෙනත් 14 13 13 92.9%
එකතුව 908 710 36 710 78.2%

සියළුම විෂයන්ට A සාමාර්ථ ලැබූ සිසුන්

අංශය නම දිස්ත්‍රික් කුසලතාව දිවයින් කුසලතාව
භෞතීය විද්‍යා 1. ආර්. එම්. පී. ඒ. ටී. රාජපක්ෂ
2. එස්. සී. ඩී. සෙනරත්
3. ආර්. ඒ. එන්. සංකලන
4. ජේ. එස්. රස්ඩීන්
5. එච්. ඒ. එම්. එන්. හෙට්ටිආරච්චි
6. ඩබ්. ඒ. එච්. ඊ. විජේසිංහ
7. බී. යූ. කෞශල්‍යා
8. කේ. ටී. එච්. හේමචන්ද්‍ර
9. එස්. පී. ඕ. ආර්. කුමාරසිංහ
10. ඩබ්. එම්. වී. එස්. හේරත්
11. ආර්. ඒ. ඩී. එච්. රණසිංහ
1
31
37
44
53
57
63
70
71
79
88
15
450
500
565
664
682
750
855
863
917
1027
ජෛව විද්‍යා 1. එම්. ආර්. එච්. ආර්. හසීන් 19 203
වාණිජ 1. ජේ. පී. එන්. ඩී. කුමාර
2. කේ. ඩබ්. ඩී. සඳුනිකා ඒකනායක
3. ජී. ඕ. පී. වික්‍රමසිංහ
4. අයි. පී. වී. සී. ඉලංගකෝන්
5. එම්. එම්. පී. එච්. මධුෂිකා මාන්නප්පෙරුම
6. ජී. ජී. සී. මධුසංඛ
7. කේ. ටී. එදිරිසිංහ ගුණවර්ධන
8. ඩී. ඩී. යූ. තුලාරි
9. එල්. ඊ. ඒ. ප. එම්. එදිරිසිංහ
10. ආර්. ඒ. එච්. එස්. රාජපක්ෂ
11. එන්. ජී. එස්. ගමගේ
12. ආර්. ඒ. පී. අයි රණවීර
13. එස්. ඩබ්. එස්. දසනායක
14. එම්. ඒ. එස්. මොරවක
15. ඩබ්. පී. ටී. යූ. මධුෂානි
16. ජී. ඩී. එන්. සඳමිනි අමරතුංග
10
44
53
64
111
141
147
148
176
181
247
252
265
270
298
300
113
388
450
551
869
1135
1163
1165
1463
1493
2109
2153
2278
2311
2636
2671
කලා 1. ආර්. එම්. ආ. සී. යූ. රාජපක්ෂ
2. පී. ආර්. එච්. වී. පොල්ගම්පොළ
3. පී. ඒ. ඩී. අයි. පෙරේරා
4. එන්. එම්. එල්. දිල්ෂාන් සෙනෙවිරත්න
5. කේ. කේ. සෙව්වන්ති
6. වී. එච්. කේ. එස්. නිමල්සිරි
7. ආර්. එන්. ඒ. ඩබ්. එම්. එම්. වරකාගොඩ
8. කේ. පී. ඩී. එම්. දයාරත්න
5
55
90
124
125
179
328
380
114
556
882
1147
1156
1797
3314
3998

අනෙකුත් විෂයධාරාවල හොඳම ප්‍රතිඵල ලැබූ සිසුන්

විෂය නම දිස්ත්‍රික් කුසලතාව දිවයින් කුසලතාව
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ජී. එම්. සී. ගයාන් පෙරේරා 15 108
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය කේ. එල්. ලහිරු පියුමාල් 12 83