පාසැල් ක්‍රිකට් පුහුණු සැසිය ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අනූෂ සමරනායක සහ ලසිත් මාලිංග මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය නම වන දා පාසැලේදී ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි.

  • තොරතුරු සැපයීම නලීන් කපුරුබණ්ඩාර මයා විසිනි.