අ.පො.ස. (සා.පෙ) -2017 විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල

2018-07-03T11:12:54+05:30

බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය විද්‍යාලය - වේයන්ගොඩ. අ.පො.ස ( සා/පෙ ) විභාගය - 2017 විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව:  309 ගණිතය හා මාධ්‍ය භාෂාව සමග සමත් සංඛ්‍යාව: 309 අ.පො.ස ( උ / පෙ ) ට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව: 309 එහි ප්‍රතිශතය -: 100% විෂයන් 9 ටම A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 69 විෂයන් 8 ට A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 65 විෂයන් 7 ට A සාමාර්ථ ලැබූ සංඛ්‍යාව: 62 විෂයන් 7 ට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට A සාමාර්ථය ලැබූ සංඛ්‍යාව: 196 එහි ප්‍රතිශතය: 63.4% මෙම විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබාදුන් සිසුන්ටත්, ඊට මගපෙන්වූ විදුහල්පති තුමා ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයටත්, අපගේ ප්‍රණාමය.......... [...]