සාමාන්‍ය පෙල ප්‍රතිඵල අනුව දිවයිනෙන් 12 වන ස්ථානයට අප පාසල පත් වේ.

2018-07-06T22:10:14+05:30

2017 අ.පො. ස. සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ සිසුන් දක්වා ඇති දක්ශතා අනුව, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සාධන දර්ශකයන්ට අනුව, දිවයිනේ ඉහලම ස්ථාන දිනාගත් පාසල් 50 අතුරින්, වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මැදි විදුහල 12 වන ස්ථානය හිමිකර ගනී... පාසල ස්ථානය දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 1 රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය,ගම්පහ 1 මාතලේ රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය 3 විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලය කොළඹ 4 පානදුර බාලිකා විද්‍යාලය ,පානදුර 4 පුශ්පදාන බාලිකා ම.වි.මහනුවර 6 බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය ,ගම්පහ 7 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව විද්‍යාලය 7 මියුසියස් විද්‍යාලය ,කොළඹ 7 තක්ෂිලා ම.ම.විද්‍යාලය හොරණ 10 පින්නවල ම.ම.විද්‍යාලය,රඹුක්කන 10 බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ 12 වෙම්බෙඩි උසස් බා.විද්‍යාලය, යාපනය 12 කුලියාපිටිය ම.ම.විද්‍යාලය ,කුලියාපිටිය 12 ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 15 [...]